വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ സമ്മര്‍ദ്ദവും പഠനഭാരവും കുറയ്ക്കാന്‍ സിലബസ് വെട്ടിച്ചുരുക്കി സിബിഎസ്‌ഇ

0

വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ പഠനഭാരും സമ്മര്‍ദ്ദവും കുറയ്ക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സിലബസ് വെട്ടിച്ചുരുക്കി സിബിഎസ്‌ഇ. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി മതേതരത്വം, നോട്ട് നിരോധനം, ഫെഡറലിസം, പൗരത്വം തുടങ്ങിയവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാഠഭാഗങ്ങള്‍ നീക്കം ചെയ്യുന്നതായി അറിയിച്ചു. 2020-21 വര്‍ഷത്തെ പാഠഭാഗങ്ങളിലാണ് കുറവു വരുത്തുന്നത്.

ഒമ്ബതാം ക്ലാസിലെ പൊളിറ്റിക്കല്‍ സയന്‍സിലെ ‘ജനാധിപത്യാവകാശങ്ങളും ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടനയുടെ ഘടനയും’ എന്ന അധ്യായവും എക്കണോമിക്‌സ് സിലബസിലെ ‘ഇന്ത്യയിലെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ’ അധ്യായവും പത്താം ക്ലാസിലെ പൊളിറ്റിക്കല്‍ സയന്‍സ് സിലബസില്‍ നിന്ന് ‘ജനാധിപത്യവും വൈവിധ്യവും’, ‘ജാതി, മതം, ലിംഗം’, ‘ജനാധിപത്യം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികള്‍’ പത്താം ക്ലാസിലെ പൊളിറ്റിക്കല്‍ സയന്‍സ് സിലബസില്‍ നിന്ന് ‘ജനാധിപത്യവും വൈവിധ്യവും’, ‘ജാതി, മതം, ലിംഗം’, ‘ജനാധിപത്യം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികള്‍’ എന്നീ അധ്യായഭാഗങ്ങളും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

കൂടാതെ, സിബിഎസ്‌ഇ 11-ാം ക്ലാസിലെ ‘Why do we need Local Governments?’ എന്ന യൂണിറ്റും ‘Growth of Local Government in India’ എന്ന യൂണിറ്റും പൂര്‍ണമായി നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

12-ാം ക്ലാസിലെ ‘Social and New Social Movements in India’, ‘Changing nature of India’s economic development’ and ‘Planning Commission and Five Year Plans’, ‘India’s Relations with its Neighbours: Pakistan, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, and Myanmar’ എന്നിവയടക്കം ആറ് അധ്യായങ്ങള്‍ പൂര്‍ണമായും നീക്കി.